• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฉลากคาร์บอน,กรีนมีทติงส์...โอกาสทางการค้า

วิกฤติโลกร้อนสะท้อนถึงวิธีการใช้พลังงานในด้านต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจขนาดใหญ่ถูกมองว่าเป็นผู้นำในการผลาญพลังงานโลก รองมาจากภาคการดำรงชีวิตของอุตสาหกรรมอาหารเป็นภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทาง ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารส่งออกอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก

ปัจจุบันประชาชนในประเทศที่พัฒนาตื่นตัวกับภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก เริ่มหันมาใส่ใจกับโลกใบนี้ด้วยการเลือกอุปโภคบริโภคมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
เพื่อเตรียมความพร้อมของการจะก้าวเดินสู่กระแสการบริโภคสีเขียวที่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำร่องจัดทำโครงการ ฟู้ดพรินท์ (FOODprint) เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เรียกว่า ฟุตพรินท์ในรูปตารางคำนวณ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตลาดและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหารและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากอียูจำนวนหนึ่งซึ่งโครงการนี้ได้เงินสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอียู 16 ล้านบาท
   
โดยมีบริษัทผลิตสินค้าเกษตรและอาหารไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อาทิ พืช (ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง) ผลไม้ (สับปะรด มะม่วง มะละกอ ลิ้นจี่) ปศุสัตว์ (ไก่ เป็ด สุกร นม) ประมง (ทูน่าและแมคเคอเรล) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้ง ปลานิล) ป็นต้น
   
ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญคาร์บอนฟุตพรินท์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย ในฐานะประเทศส่งออกสินค้า มีแนวโน้มที่ประเทศคู่ค้าจะออกกฏตรวจสอบคาร์บอนฟุตพรินท์ประเทศไทย สามารถใช้เรื่องนี้เป็นจุดแข็งทางการค้า นำเสนอว่าเรามีความพร้อมเรื่องฉลากคาร์บอน โดยโครงการนำความรู้มาถ่ายทอดองค์ให้กับบริษัทเอกชน ยกตัวอย่างการหาค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ของการผลิตข้าวเพื่อส่งออก จะต้องเริ่มหาปริมาณการใช้พลังงานตั้งแต่การปลูก ขณะปลูกใช้รถไถนาเติมน้ำมันกี่ลิตร ข้าวที่ส่งไปที่โรงสีข้าว การขนส่ง การใช้พลังงานสีข้าว ล้วนต้องใช้น้ำมัน กรณีอาหารสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงขั้นตอนการขาย หรืออาหารที่แช่เย็นแช่แข็งการใช้พลังงานเท่าไรเหล่านี้เรานับรวมและวิธีปรุงที่บ้าน  เช่นนำไปแช่เย็นต่อ หลังจากนั้นแพ็กเกจจิ้ง เป็นขยะ ช่วงนี้จะประเมินด้วยว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่าใด

“ขณะนี้ในประเทศฝรั่งเศสกำลังพิจารณาเรื่องคาร์บอนฟุตพรินท์ เป็นข้อกำหนดทาง ก.ม.อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติอยู่ 168 บริษัท ซึ่งจะมีผลสิ้นปีนี้หลังจากนั้นจะพิจารณาตัดสินใจบังคับใช้กฏหมาย ที่จะมีผลบังคับให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ขายในฝรั่งเศสต้องแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม แต่ว่าประเทศอื่นกำลังอยู่ในขั้นตอนของความสมัครใจ”
   
ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ้นปีนี้ตัวโปรแกรมคำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์จะแล้วเสร็จซึ่งบริษัททั้ง 40 แห่งนำไปปรับใช้กับกระบวนการผลิตได้ เพื่อนำไปสู่การสร้างฉลากคาร์บอน
   
ความพยายามของการดำรงชีวิตเพื่อจะใช้ทรัพยากรของโลกให้น้อยลงพอเหมาะพอควร เพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ ประเทศไทยยังได้กำหนดทิศทางการจัดประชุมสีเขียวภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.
   
นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมาสสปน. ริเริ่มดำเนินการส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานกรีนมีทติงส์ให้กับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการไมซ์ (อุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) ในประเทศไทย ส่งผลให้ต่างชาติรับรู้ว่าประเทศไทยสามารถจัดงานประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดในธุรกิจไมซ์ประเทศไทยได้รับมาตรฐานไอเอสโอ 50001 ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2554 มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการจัดการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม โดยมีศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 50001 โดยมีสสปน.เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง    
   
กุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เล่าให้ฟังว่าการเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว บริษัทได้ลงทุนเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมด เน้นไปที่เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก โดยติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงานให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ในอาคารแบบอัตโนมัติในพื้นที่ 140,000 ตร.ม.และบุคลากรด้านบริหารการจัดการพลังงาน ใช้เงินลงทุน 12 ล้านบาท คาดว่าภายใน 3 ปีจะคืนทุน ซึ่งผลที่ออกมาทำให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า1.7 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ต่อตารางเมตร เหลือ 1.47 ภายหลังจากดำเนินการมา 1 ปี
   
นับจากนี้ไปกระแสโลกเรื่องกรีนทั้งหลายจะแรงขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน การเตรียมพร้อมและตั้งรับ จะทำให้ประเทศเสียโอกาสทางธุรกิจการค้าน้อยที่สุดที่มา www.dailynews.co.th

ภาพ www.dailynews.co.th

www.prachachat.net